SOC & LOC

SOC

Tzu-Ching CHANG
Hiroyuki HIRASHITA (Co-chair)
Hiroshi IMAI
Hirotaka ITO
Osamu KAMEYA
Nozomu KAWAKATSU
Jongsoo KIM
Hiroyuki NAKANISHI
Bo PENG
Keitaro TAKAHASHI (Co-chair)
Tsutomu T. TAKEUCHI (Chair)

LOC

Shinsuke ASABA
Kiyotomo ICHIKI
Daichi KASHINO
Atsuko T. KAWAKITA
Masato KOBAYASHI
Chiho KUBOTA
Kohei KUMAZAKI
Shohei SAGA
Toyokazu SEKIGUCHI
Yuki SHIBUSAWA
Hayato SHIMABUKURO
Tomoko L. SUZUKI
Tsutomu T. TAKEUCHI (Chair)
Yoshitaka TAKEUCHI
Mikito YAMAMOTO

Copyright (C) 2013 SKA-JAPAN Consortium